WZORCE OGÓLNE

Autor wpisu: Opublikowano:10 marca, 2009 Komentarze:0

Możemy teraz przejść do pewnych uogólnień róż­norodności kultów i wierzeń występujących w Po­łudniowej i Wschodniej Azji. Jeżeli chodzi o kult przodków itd., to nie obserwuje się rozwiniętego zainteresowania odrodzeniem osobowym, lecz ra­czej dążenie do utwierdzenia solidarności rodziny i społeczeństwa oraz cześć dla zmarłych. Ta cześć dla zmarłych często w praktykach ludowych mie­sza się z bojaźnią, jaką wzbudzają zmarli, i poczu­ciem, iż zwłoki po zgonie są nieczyste, a także z wierzeniem, iż zmarli, jeśli nie przeprowadzi się właściwych praktyk, w tajemniczych okoliczno­ściach powracają na ziemię. Z tego strachu przed zmarłymi rodzi się ogólny strach przed duchami i innymi ciemnymi bytami duchowymi niepokoją­cymi -wyznawców tych kultów.

Kategoria:

Leave a Comment