BUDDYZM

Autor wpisu: Opublikowano:2 stycznia, 2011 Komentarze:0

Jednostka przechodzi przez łańcuch licznych kolejnych wcie­leń, a proces zmian będzie postępował dopóty, do­póki człowiek i będzie pozostawał we władzy prag­nień i niewiedzy duchowej. Ten cykl istnienia je­dnostkowego występuje na tle szerszego tła kosmo­logicznego, w którym na przestrzeni długich wie­ków odbywa się stały nawrót cyklu regresji i roz­woju. Podobną kosmologię obserwujemy w hinduiz­mie i dżinizmie. W dialogu tej filozofii wyznawcy hinduizmu obliczają, iż każda kalpa, czyli eon, trwa 320 000 000 lat i obejmuje jeden dzień w życiu Brahmy; Brahma żyje 100 lat, a każdy dzień uzu­pełnia noc. Tak więc każda wielka epoka (maha- kalpa) stworzona przez życie jednego Brahmy obej­muje 311 040 000 000 000 lat. Potem proces rozpo­czyna się na nowo wraz z nowym Brahmą.

Kategoria:

Leave a Comment