LUDZIE OBDARZENI WRAŻLIWOŚCIĄ

Autor wpisu: Opublikowano:16 maja, 2009 Komentarze:0

Prawdą jest, że ludzie obdarzeni wielką żar­liwością religijną mogli pozostawać dłużej w stanie duchowym, a następnie wybitni ludzie; mogli nawet ostatecznie uzyskać status boski; dla przy­kładu sam Konfucjusz, którego włączono do pań­stwowego ceremoniału kultowego, po pierwsze, aby w ten sposób usankcjonować ideologicznie jego naukę, szczególnie ważną ze względu na rolę, ja­ką miała ona spełniać jako kodyfikacja postępo­wania wyższej klasy, po drugie, dla przeciwstawie­nia się wpływom buddyjskim. Później filozofowie konfucjańscy próbowali do­stosować te fragmentaryczne wierzenia do kon­cepcji in i jang, z których pierwsza stanowiła ciemną, żeńską zasadę skojarzoną z ziemia, druga jasną, męską zasadę skojarzoną z niebem.

Kategoria:

Leave a Comment