MATERIALISTYCZNE UJĘCIE

Autor wpisu: Opublikowano:7 maja, 2011 Komentarze:0

To materialistyczne ujęcie przez Żydów tran­scendentnego wierzenia zaratusztriańskiego ujaw­nia prawdę, że zmartwychwstanie cielesne nie mu­si implikować, iż powołana na nowo do życia psy­chosomatycznego istota ludzka ma być nieśmier­telna. Wydaje się, że samego Mesjasza wyobraża­no sobie pierwotnie jako człowieka śmiertelnego, który wyróżni się od innych śmiertelników jedynie tym, że będzie prawowitym Dawidowym dziedzi­cem królestwa judejskiego i władza jego nad świa­tem będzie jeszcze większa i potężniejsza niż wła­dza jego przodka Dawida. W wyniku naturalnego biegu wypadków Mesjasz umarłby tak jak Dawid i tak jak wszyscy następcy Dawida i poprzednicy Mesjasza, którzy od X do VI wieku p. n. e. kolejno panowali nad królestwem judejskim jako poma­zańcy boży, tj. jako prawowici żyjący przedstawi­ciele rodu Dawidowego.

Kategoria:

Leave a Comment