ZAPEWNIENIE NIEŚMIERTELNOŚCI

Autor wpisu: Opublikowano:1 maja, 2011 Komentarze:0

Jeśli Dawidowi odnowi­ciele królestwa Dawidowego podlegali śmierci, jak ich przodkowie, to męczennicy, którzy mieli zmar­twychwstać, także prawdopodobnie okazaliby się śmiertelni. Przeznaczeniem ich było zmartwych­wstać tylko po to, aby znowu umrzeć, w tym szczególnym przypadku, po raz drugi. Okaże się, że w tej pierwszej fazie przyjęta przez faryzeuszy zaratusztriańska wiara w zmar­twychwstanie ciał była podporządkowana trady­cyjny poglądom żydowskim — wyrażonym w przypowieści o kolejnych obietnicach Jahwe danych Abrahamowi — że najwyższym błogosła­wieństwem, jakie może spłynąć na śmiertelnego człowieka, nie jest zapewnienie mu osobowej nie­śmiertelności, lecz zostawienie przez niego potom­stwa, które uczyni rasę nieśmiertelną.

Kategoria:

Leave a Comment