OCZYWISTY FAKT

Autor wpisu: Opublikowano:19 kwietnia, 2011 Komentarze:0

Przyjęto jako fak, oczywisty, że męczennicy żydowscy powrócą do życia jedynie po to, by być świadkami ostatecz­nego triumfu wojskowego i politycznego Judei, do czego i oni się przyczynili, poświęcając swe ży­cie dla narodu. A kiedy oczy ich ujrzą zbawienie pańskie, które Pan zgotował przed obliczem wszy­stkich narodów, odejdą z tego świata w pokoju słowa Pańskiego, a towarzyszyć im będzie sam Mesjasz. Zbawienie to będzie zbiorowym zbawie­niem ludu żydowskiego i chwałą, która będzie po­lityczną chwałą wskrzeszonego państwa żydow­skiego, naonczas już nie będącego drobnym pro­wincjonalnym księstwem, lecz prawdziwym mo­carstwem światowym.

Kategoria:

Leave a Comment