POZOSTANIE W SPOŁECZEŃSTWIE

Autor wpisu: Opublikowano:2 listopada, 2009 Komentarze:0

Tak więc idea osiągnięcia transcendentnego stanu poza ponownym urodzeniem i ponowną śmiercią odzwierciedla się w społeczeństwie, w któ­rym święty zrezygnował ze swoich zobowiązań spo­łecznych, codziennych pragnień i celów życiowych. Większość ludzi pozostaje oczywiście w społe­czeństwie. Dla nich ideał świętości i wyzwolenia pozostanie zawsze daleki. Lecz obecne działanie karmanu jest dla nich ważniejsze niż sposób prze­zwyciężenia jego skutków. W szerokiej wykładni dobre i złe uczynki pojmuje się jako siły kierują­ce do wyższego albo niższego stanu w przyszłym życiu. Czas i sposób śmierci są jednakowo uwarun­kowane, tak że z punktu widzenia zwykłego czło­wieka w zmartwieniach i nieszczęściach życiowych istnieje swego rodzaju logika — niewątpliwie moż­na je odnieść do poprzednich złych uczynków.

Kategoria:

Leave a Comment