PRZEDSTAWICIEL ELITY SPOŁECZNEJ

Autor wpisu: Opublikowano:6 marca, 2011 Komentarze:0

Przedstawiciel elity spo­łecznej, który spodziewa się, że jego miejscem przeznaczenia nie jest Szeol czy Hades, ale Ely­zjum czy Walhalla, może znaleźć w tej pewności, wynikającej z jego arystokratycznego pochodzenia, dodatkową siłę do pogodzenia się z perspektywą osobowej nieśmiertelności po śmierci; a nawet ze spokojem i z radością oczekiwać jej, tak jak to występuje u buddysty — który w przeciwieństwie do pogańskiego wojownika barbarzyńskiego z otu­chą myśli o swoim przejściu do stanu nirwany ja­ko o zakończeniu swojej osobowości. Wierzący w nieśmiertelność osobową, któremu dane bejdzie żyć w niebie lub piekle, zgodnie z wy­rokiem, który zapadnie po jego śmierci na podsta­wie postępowania za życia, powinien, jeśli hołduje tfflnu przekonaniu bona fide, być bardziej niespo­kojny niż inni; jego wiara w nieśmiertelność oso­bową powinna mieć największy wpływ na jego aktualne zachowanie.

Kategoria:

Leave a Comment